Top

Adatkezelési tájékoztató

Herc BB Bt. tájékoztatja a cég weboldalának (kertunk-kincsei.hu, továbbiakban Honlap) látogatóit (továbbiakban: Érdeklődő) a személyes adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében tett intézkedéseiről, és az érintettek jogairól.

Adatkezelési gyakorlatunk a következőkön alapul:

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényen (továbbiakban: Jogi keretek vagy Általános szabályozás), a természetes személyeknek, személyes adatainak védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletén (a továbbiakban: GDPR).

 1. Adatkezelő

Az adatkezelő az HERC-BB Építőipari,és Asztalosipari Betéti Társaság (rövid név: HERC BB Bt.: 2053 Herceghalom, Széchenyi u. 16., cégjegyzékszáma: 13 06 026387 email: hercbbbt@gmail.com, Tel.: 06 20 320 6137, továbbiakban az adatkezelő megnevezése: HERC BB Bt.).

 1. Adatfeldolgozók

Adatfeldolgozónak minősülnek azok a természetes vagy jogi személyek, amelyek az HERC BB Bt.-vel írásban megkötött szerződés alapján az HERC BB Bt. nevében az érintettekkel kapcsolatos személyes adatokat kezelik. HERC BB Bt. az adatkezelés során adatfeldolgozót vesz igénybe. Az Adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az Adatkezelőkkel kötött szerződés és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni.

Adatfeldolgozók:

 • Bereczkiné Fekete Ágnes
 • Bereczki Csaba
 1. A kezelt adatok köre

3.1. Ajánlatkérők esetében kezelt személyes adatok köre:

 • név
 • cím
 • e-mail cím
 • telefonszám
 • cégnév illetve adószám
 • az ajánlat kérő által küldött üzenet
 • információs forrás, melynek a vásárlói megkeresésben szerepe volt, a kapcsolatfelvételt indukálta

Az HERC BB Bt. tájékoztatja az Érdeklődőt, hogy az értékesítés hatékonysága növelése és vásárlói igények maximális kielégítése miatt a következőket rögzíti. Értékesítéshez kapcsolódó eseményeket, úgyis mint

telefonos egyeztetést

sikertelen hívások

ajánlat kiküldésének tényét

személyes egyeztetés tényét

szolgáltatáshoz kapcsolódó érdeklődői és vásárlói visszajelzések

Amennyiben az Érdeklődő a cég weboldalán az ajánlat- és információkérést segítő online formot használja, és ezzel egyidejűleg nyilatkozik a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltak elfogadásáról, úgy hozzájárulását adja 3.1 pontban rögzített, általa önkéntesen megadott adatokat, az HERC BB Bt. a jelen tájékoztatóban meghatározott céllal kezelje.

3.2. Az Adatkezelő által kezelt további adatok köre (cookie  használata)

Az HERC BB Bt. a testre szabott kiszolgálás miatt a weboldalt meglátogatók eszközein (számítógép, mobil eszköz) kis adatcsomagot (ún. „cookie”-t vagy „sütit”) helyez el. A cookie használatot a honlapra látogató felhasználó képes egyedi böngészőbeállításaival szabályozni. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a látogató tudomásul veszi, hogy a weboldal által kínált szolgáltatások és információk egy része számára nem lesz elérhető.

A cookiek által tárolt információkat az HERC BB Bt.. sohasem használja fel a Honlapra látogató személyes azonosítására.

 

 1. Az adatkezelés célja
 • Ajánlatadás az HERC BB Bt. szolgáltatásaira vonatkozóan
 • az HERC BB Bt. szolgáltatásaihoz kapcsolódó információk Érdeklődőhöz történő eljuttatása hírlevél, e-mail vagy telefon útján
 • statisztikai célú adatkezelés piaci elemzések elkészítése és szolgáltatás- és termékoptimalizálás érdekében
 1. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Érdeklődő önkéntes hozzájárulása.

 1. Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés az ajánlatkérés elküldésének, illetve a 3.1. pontban rögzített adatkör esetében az adatok Érdeklődő általi megadásának napján kezdődik és a hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb az ajánlatkérés elküldésétől számított 3 évig tart. Amennyiben az érintett kifejezetten hozzájárul, az adatkezelés időtartama az adatkezelés céljának megfelelően meghosszabbítható.

 1. A honlap üzemeltetője

A Honlapot a Médiabolt Kft. (2161 Csomád, Vitéz utca 2/c.) üzemelteti, az adatokat biztonságos szerveren tárolja. Az Érdeklődő által megadott személyes adatokat Médiabolt Kft. harmadik személynek csak kifejezett törvényi előírás alapján továbbítja.

 1. Az Érdeklődő jogai

Az Érdeklődő bármikor jogosult kérelmezni az HERC BB Bt.-től a rá vonatkozó személyes adatokról való tájékoztatást, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását,

Az Érintett jogosult arra, hogy az HERC BB Bt. részére adott adatkezelési hozzájárulását bármikor visszavonja, amely azonban nem érinti a korábbi, a visszavonást megelőző adatkezelés jogszerűségét.

Ügyfeleink az általunk kiküldött hírlevelek, ajánlatok alján található leiratkozás linkre kattintva jogosultak megtiltani további hírlevelek, ajánlatok küldését. Felhívjuk ügyfeleink figyelmét arra, amennyiben ügyfelünk meg kívánja tiltani a további e-mail hírlevelek, ajánlatok, egyéb megkeresések küldését, úgy az összes, általa megadott email cím vonatkozásában szükséges a leiratkozást megtennie.

HERC BB Bt. a kérelem benyújtásától számított lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül eleget tesz a kérelemben foglaltaknak.

 1. Jogorvoslat

Az Érdeklődő bármilyen adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel, panasszal megkeresheti az HERC BB Bt.-t az email címen vagy a telefonszámon.

A látogató az adatainak kezelésével kapcsolatos sérelem esetén beadvánnyal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, vagy pert indíthat a lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes törvényszéken.

Név:               Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely:      1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Honlap:         www.naih.hu
Telefon:         +36 (1) 391-1400
E-mail:           ugyfelszolgalat@naih.hu

Név:                Bereczki Csaba
Cím:                2053 Herceghalom, Széchenyi u. 16..
Tel.:                 06 20 954 7326
E-mail: hercbbbt@gmail.com

Panasztétel

Az érintett panasszal fordulhat a hatósághoz is:

Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság
Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Email: ugyfelszolgalat@naih.hu
Telefon: +36 (1) 391-1400
Honlap: http://naih.hu